Stenungsunds Hamntjänst AB

Visselblåsning

Visselblåsning

Företaget har sedan december 2023 en visselblåsartjänst. Vi vill upprätthålla ett öppet affärsklimat och en god affärsetik med säkerhet och respekt för de människor som berörs av vår verksamhet. Missförhållanden och oegentligheter, som det finns ett allmänintresse av att blotta, kan rapporteras genom vår visselblåsarkanal.

Ett missförhållande kan exempelvis vara korruption, diskriminering, säkerhetsbrister, miljöförseelser eller systematiska överträdelser mot policys, uppförandekod och etiska riktlinjer.

Alla, anställda, inhyrda och underentreprenörer, kan visselblåsa. Anmälan kan ske skriftligt eller muntligt. Företaget ska inom 7 dagar bekräfta att anmälan mottagits. Utsedd person följer upp och återkopplar i rimlig omfattning till visselblåsare om sådan respons efterfrågats. Företaget får inte ställa frågor om visselblåsares identitet.

Den person som företaget utser att ta emot rapporter om missförhållanden ska vara väl ansedd, självständig och oberoende samt ha hög integritet. Personen har tystnadsplikt och får inte röja visselblåsares identitet.

Visselblåsares larm och företagets återkoppling ska dokumenteras och akter sparas tills saken är utagerad eller max 2 år. Dokumentationen får bara läsas av utsedd person och Arbetsmiljöverket.

Visselblåsarfunktionen ersätter inte normal kommunikation mellan anställda och ledning. Den ersätter heller inte skyddsombudens verksamhet och rätt att stoppa riskfyllda arbeten. Att visselblåsa internt är ett sätt att larma om oegentligheter men man kan också visselblåsa till myndigheter eller meddela media om det finns ett allmänintresse.

Vår visselblåsartjänst är i överensstämmelse med lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 2021:890, förordningen 2021:949 samt EU:s visselblåsardirektiv 2019/1936.

Sammanfattning:

  • Visselblåsarlagen gäller vid rapportering i arbetsrelaterade sammanhang
  • Visselblåsaren ska ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann
  • Anmälan ska gälla allvarliga missförhållanden
  • Missförhållandena ska vara av intresse för allmänheten
  • Det ska finnas ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram

Vår tjänst: