Stenungsunds Hamntjänst AB

Våra policys/Miljö

~ ~
Arbetsmiljö
Yttre mljö
Social hållbarhet
Affärsuppförande och efterlevnad

Målet för företagets arbetsmiljö är att ingen ska behöva skada sig, fysiskt eller psykiskt, i sitt arbete. Den anställde ska få den arbetstillfredsställelse han kan önska i förhållande till den arbetsuppgift han fått vid sin anställning.

Detta betyder att alla måste ha möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Därför måste det finnas en öppen och klar kommunikation mellan den anställde och företagsledningen.
Det måste finnas kanaler att framföra såväl positiv som negativ kritik. Kritik både uppåt och neråt
ska finnas. Negativ kritik ska kunna framföras utan att detta lägges någon personligen till last. Kritikens uppgift är att stärka företaget och föra det framåt.

Med arbetsuppgiften måste följa ett visst, klart definierat mått av befogenheter, skyldigheter och resurser. Företaget strävar efter att tillsammans med skyddskommitté/skyddsombud ständigt förbättra arbetsmiljön. Medel för detta kan vara att hålla sig ajour med utveckling av maskiner, material och personlig skyddsutrustning, genom studier av facklitteratur, deltagande i kurser och mässor samt utbyte av erfarenheter med andra företag i branschen.


Genom att arbeta på detta sätt tillser man att så många som möjligt blir tillfredsställda och trivs i sitt arbete.

 Företagets verksamhet ska i allt präglas av skonsamhet mot människa och miljö. Vi ska arbeta för att minimera skadlig påverkan på miljön och för att hushålla med naturens resurser.

Därvidlag är sparsamhet och återanvändning nyckelord. Vid inköp av maskiner och material såväl som vid nybyggnation ska miljöaspekterna ges hög prioritet. Miljöfrågan är en av de svåraste frågor ett företag har att ta ställning i. Ständigt tillkommande nya kemikalier och oeniga experter försvårar besluten.

Några självklara grundläggande punkter är dock:


Alla anställda ska i det dagliga arbetet ta hänsyn till miljön.
Vi ska påverka och ställa krav på våra leverantörer.
Vi ska se till att de varor vi köper är skonsamma mot människor och miljö och, om
möjligt, återvinningsbara.
Vi ska se till att våra fordon och maskiner påverkar miljön så lite som möjligt.
Vi ska se till att vi har tillräcklig kunskap i miljöfrågor för att kunna fatta rätt beslut.

 
Vi respekterar och behandlar alla individer lika oberoende av etnicitet, nationellt ursprung, trosuppfattning, ekonomi eller familjestatus, men naturligtvis även oberoende av kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, bostadsort, civilstånd eller ålder
Vi stöder mångfald, gemenskap och social interaktion mellan folkslag inom Sverige och mellan länder.
Vi ger arbetssökande ur nyanlända folkgrupper samma möjlighet som etniska svenskar i anställningsprocessen, liksom vid upphandling av arbetskraft som verkar från andra kontinenter än Europa.
Vi tar avstånd från etnisk mobbning, diskriminering och trakasserier.
Vi tolererar inte barnarbete eller tvångsarbete.
Vi tar avstånd från alla former av begränsning av människors frihet och rörlighet, till exempel genom slavhandel eller trafficking.
Vi tar aktivt avstånd mot penningtvätt och korruption som ofta följer i spåren av trafficking.
Vi driver dialog med och mellan våra anställda för att försäkra oss om att rättigheter och integritet respekteras och att denna policy därmed efterlevs.
Vi verkar även för bättre folkhälsa genom friskvård och rådgivning till anställda när det gäller träning och kosthållning

Korruption
Stenungsunds Hamntjänst AB, inklusive alla anställda, får aldrig erbjuda eller ta emot olagliga eller olämpliga penninggåvor eller annan ersättning för att uppnå privata eller affärsmässiga förmåner i eget intresse eller i kunders eller leverantörers intresse. Stenungsunds Hamntjänst AB kan komma att utföra slumpvisa kontroller på varje leverantör, tillverkare, distributör och partner för att fastställa att hållbarhet och etiska villkor motsvara våra egna regler. Innan Stenungsunds Hamntjänst AB inleder samarbete med ett företag, ska allt göras för att nå kännedom om det företagets policy och behandling av arbetstagarna och miljön.


Konkurrens
Medarbetare får inte delta i några former av överenskommelser, kontakter eller åtgärder med syfte eller resultat att konkurrensen hindras, begränsas eller snedvrids. Medarbetare ska sköta kontakter med konkurrenter med försiktighet och på ett sätt som säkerställer att konkurrensregler följs.


Marknadsföring
Medarbetare ska presentera Stenungsunds Hamntjänsts produkter och tjänster på ett korrekt och rättvisande sätt. All marknadsföring ska utformas på ett ansvarsfullt sätt och ske i enlighet med tillämpliga regler, god marknadsföringssed och krav enligt annan lagstiftning.


Intressekonflikter
Medarbetare ska undvika sammanhang där egna, anhörigas eller vänners intressen kan riskera att stå i konflikt med vad som är bäst för Stenungsunds Hamntjänst. Privata intressen och externa verksamheter får inte påverka eller kunna uppfattas påverka medarbetarnas omdöme eller agerande när de utför sitt arbete för Stenungsunds Hamntjänst.


Hantering av information
Information om Stenungsunds Hamntjänsts verksamhet ska alltid hanteras med gott omdöme och försiktighet. Information som är affärskritisk, värdefull eller känslig för Stenungsunds Hamntjänst ska betraktas som konfidentiell och hemlighållas. Vid utbyte med extern part kan sekretessavtal behöva upprättas.


Hantering av personuppgifter
Stenungsunds Hamntjänsts behandling av personuppgifter ska ske med beaktande av skyddet för den personliga integriteten och i enlighet med tillämplig lag. Behandling får endast ske om det finns ett uttryckligt angivet ändamål och laglig grund för behandlingen. Stenungsunds Hamntjänst ska säkerställa att lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas vid behandlingen av personuppgifter, att gallring av personuppgifter sker och att information om behandlingen lämnas från bolaget till de registrerade. All personuppgiftsbehandling ska inkluderas i företagets GDPR-register.